تاپ سوال

سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش شامل کاملترین اصل سوالات تخصصی و عمومی سال های اخیر با پاسخ می باشد که داوطلبان آزمون سال ۱۴۰۲ رشته استخدامی آموزگار استثنایی […]

تاپ سوال

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ طبق منابع آزمون در بخش های عمومی و تخصصی شامل اصل سوالات آزمون سال های […]

تاپ سوال

سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی آموزش و پرورش مجموعه ای می باشد که تمامی منابع تخصصی و عمومی آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی سال های اخیر را به همراه دارد […]

تاپ سوال

سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس آموزش و پرورش کاملترین منابع تخصصی و عمومی آزمون سال ۱۴۰۱ را شامل می گردد که تمامی این نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی […]

تاپ سوال

سوالات استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش تمامی منابع بخش های تخصصی و عمومی آزمون های استخدامی مراقب سلامت برگزار شده سال های اخیر را به همراه دارد که داوطلبان […]

سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش یکی از کاملترین مجموعه ها برای داوطلبان آزمون استخدامی دبیری زمین شناسی سال ۱۴۰۱ می باشد که تمامی منابع تخصصی و عمومی […]

سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش گردآوری شده در این مجموعه مربوط به نمونه سوالات تخصصی و عمومی آزمون های استخدامی دبیری اقتصاد سال های اخیر می باشد که […]

سوالات استخدامی دبیر روانشناسی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی دبیر روانشناسی آموزش و پرورش شامل مهم ترین و کاملترین اصل سوالات تخصصی و عمومی آزمون های استخدامی دبیری روانشناسی سال های اخیر می باشد که داوطلبان آزمون […]

سوالات استخدامی دبیر هنر آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر هنر منتشر شده برای آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ متشکل از اصل سوالات تخصصی و عمومی سال های ۹۴ تا ۱۴۰۰ می باشد که […]